Diabetológia

Rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao) je silným nezávislým prediktorom úmrtnosti vo vzorkách populácie s cukrovkou

 a aj s intoleranciou glukózy. Pri náhrade systolického krvného tlaku ako prognostického faktora predstavuje rýchlosť pulzovej vlny aorty užitočný integrovaný index vaskulárneho stavu, a teda aj kardiovaskulárnych chorôb.

Ak považujeme cukrovku ako vaskulárne ochorenie, meranie tuhosti aorty

hrá mimoriadne dôležitú úlohu pri hodnotení pacientov so zvláštnym kardiovaskulárnym rizikom.

 

Použite Arteriograph na:

  Zmeranie arteriálnej tuhosť u diabetických pacientov.

  Vyhodnoťenie endoteliálnej funkcie, ktorá je ovplyvnená vysokou koncentráciou glukózy.

  Posúďenie rizika budúcich kardiovaskulárnych príhod.

Vedecké publikácie

1. Arteriálna tuhosť je spojená s periférnou senzorickou neuropatiou upacientov s cukrovkou vGhane

Koexistencia kardiovaskulárnych a mikrovaskulárnych chorôb je jednou z hlavných príčin úmrtia pacientov s cukrovkou. Klasickým príkladom mikrovaskulárnych komplikácií je periférna senzorická neuropatia (PSN) v dolných končatinách. Táto štúdia skúma súvislosť medzi PSN a rýchlosťou pulzných vĺn ako markerom arteriálnej tuhosti meranej pomocou Arteriografu. Prah vnímania vibrácií ako markera PSN, sa meral neuroteziometriou.

 

Výsledky odhalili, že pacienti s PSN majú vyššie hladiny PWVao v porovnaní s účastníkmi bez PSN. Dalo by sa preto očakávať, že tuhosť v periférnych tepnách môže mať vplyv aj na periférne nervy.

2. Porovnanie parametrov arteriálnej tuhosti u pacientov s ochorením koronárnych artérií

a diabetes mellitus pomocou arteriografu

Cukrovka typu 2 (Type 2 diabetes, T2D) je chronické ochorenie a reakcia na znížený inzulín, ktorá sa vyznačuje vysokou hladinou cukru v krvi. Navyše sa arteriálna tuhosť u pacientov s T2DM líši, čo sa dá ľahko zistiť kontrolou augmentačného indexu (AIx).

 

Táto štúdia pozostáva z 524 vzoriek, z toho 186 ľudí s CAD, 152 pacientov s T2DM a 186 kontrolných osôb, ktoré vyšetrili pomocou Arteriografu. Výsledky ukázali pomerne vyššie PWVao v porovnávacej skupine s CAD a T2DM a kontrolnej skupine. Je zaujímavé, že u pacienti s T2DM v porovnaní s pacientmi s CAD sa preukázala znížené AIxao. Znížený index augmentácie v prípade pacientov s T2DM je možné vysvetliť na základe existencie hyperinzulinémie T2DM, ktorá produkuje zvýšenú sympatickú aktivitu a následne znižuje AIx.

 

Preto je implementácia meraní tuhosti tepien neinvazívne v dennej klinickej praxi u pacientov trpiacich na CAD a T2DM vysoko odporúčaná.

 

3. Arteriálna tuhosť u pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu v Ghane:

porovnanie srdcovo-členkového vaskulárneho indexu a centrálne aortálnych techník

Cukrovka, obezita a hypertenzia sú všetko bežné komplikácie, ktoré vedú k ďalším makro a mikrovaskulárnym ochoreniam. Arteriálna tuhosť sa považuje za silný prediktor takýchto komplikácií včasným odhalením nepriaznivých štrukturálnych a funkčných zmien v stene cievy.

 

Na hodnotenie arteriálnej tuhosti bolo zavedených niekoľko metód, medzi ktorými sú dobre známe aortálna rýchlosť pulznej vlny (Arteriograph) a srdcovo-členkový vaskulárny index (Cardio-Ankle Vascular Index, CAVI, pomocou Vasera 1500 N). V prípade CAVI sa parameter tuhosti počíta pomocou rýchlosti rýchlosti pulzovej vlny na srdci a členku a krvného tlaku. Výsledok ukázal, že pacienti s hypertenziou T2D mali najvyššie PWVao a CAVI, väčšie ako pacienti iba s T2D a iba s hypertenziou.

 

Z toho sa vyvodil záver, že tieto parametre sú užitočnými nástrojmi na skríning a rozlišovanie stavu kardiovaskulárneho rizika a môžu v porovnaní iba s krvným tlakom ponúknuť presnejší výber liečby.

 

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.