Gynekológia

Produkcia estrogénu vo vaječníkoch klesá skôr, ako nastane menopauza. Znížená hladina estrogénu urýchľuje aterosklerotické procesy, ktoré spôsobujú zníženú syntézu NO (oxidu dusnatého), čo zvyšuje tonus periférnych artérií malých artérií a arteriol; vyvíja sa endoteliálna / vaskulárna dysfunkcia. Pretože pomocou Arteriografu je možné zistiť zvýšenú arteriálnu tuhosť v dôsledku vyššie uvedenej vaskulárnej remodelácie, je možné včas zistiť ženy,

ktoré sú kandidátkami na zvýšenú úroveň lekárskej starostlivosti.

 

Použite Arteriograph na:

  Odhalenie včasnej arteriálnej dysfunkcie v perimenopauze ako indikácie na včasné začatie hormonálnej substitučnej liečby
    (hormonal replacement therapy HRT) a zvýšenú lekársku starostlivosť.

  Vyšetrenie kardiovaskulárnej funkcie v postmenopauzálnych stavoch.

  Zistenie arteriálnej tuhosti u pacientok ako súčasť bežných kontrol.

Vedecké publikácie

1. Arteriálna tuhosť, karotická ateroskleróza a diastolická dysfunkcia ľavej komory

u postmenopauzálnych žien

Postmenopauzálne obdobie je definované ako časové obdobie u ženy po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bez menštruácie. Ženy po menopauze majú vyššiu pravdepodobnosť prejavu kardiovaskulárnych symptómov, čo znamená, že existuje súvislosť medzi menopauzou a kardiovaskulárnymi chorobami.

Táto štúdia uskutočnila prieskum na 96 ženách v 6. decéniu bez zjavných kardiovaskulárnych chorôb.

Rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao) sa u nich neinvazívne merala pomocou Arteriografu.

Hrúbka intimy – médie sa merala ultrasonografiou s B-módom.

Na hodnotenie diastolickej dysfunkcie ľavej komory (LVDD).sa uskutočnila transtorakálna echokardiografická štúdia.

 

Výsledkami sa preukázalo 52% žien s miernou LVDD, ktorá u nich súvisela s významným zvýšením PWVao. Preto by sa aortálny PWV mohol považovať za významný prediktor LVDD.

 

2. Regulátory kostného metabolizmu a arteriálna tuhosť u žien po menopauze

Osteoprotegerín (OPG) nesúvisí iba s kostným metabolizmom, ale súvisí aj s arteriálnou tuhosťou. Zvýšené kardiovaskulárne riziko spojené s postmenopauzálnym stavom možno vysvetliť kalcifikáciou intimy a médie spojenou s hladinami OPG. Táto štúdia hodnotí vzťah medzi OPG a ďalších markerov s rýchlosťou aortálnej pulznej vlny (PWVao), ako znaku arteriálnej tuhosti u postmenopauzálnych žien.

 

Rýchlosť aortálnej pulznej vlny sa merala pomocou Arteriografu. cirkulujúci OPG, osteopontín (OPN) a koncentrácie celkového proteínu Gla (MGP) sa stanovili pomocou techniky ELISA v ten istý deň.

 

Výsledky odhalili, že iba cirkulujúci OPG je spojený s PWVao, ale nie s OPN a celkovým MGP. Okrem toho môže byť OPG markerom zvýšenej arteriálnej tuhosti a kardiovaskulárneho rizika u postmenopauzálnych žien.

 

Pôrodníctvo

Existujú silné dôkazy z veľkej kohorty, ktoré dokazujú, že už v prvom trimestri môže byť zvýšený systolický krvný tlak aorty

 a rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao) prognostickým markerom pre neskorší vývoj preeklampsie, ktorá sa vyskytovala

 po 20  týždni tehotenstva. Arteriograf ako spoľahlivá metóda merania arteriálnej tuhosti by sa mohol hodiť, ak sa použije

 v dennej klinickej praxi na skríning tých žien medzi normotenznými pacientmi, ktoré majú vyššie riziko preeklampsie.

 

Použite Arteriograph na:

    Vyšetrenie osôbs náchylnosťou na vývoj preeklampsie

    Monitorovanie tehotenstva s hypertenznými poruchami

    Sledovanie popôrodných kardiovaskulárnych komplikácií

Vedecké publikácie

1. Hemodynamika matiek v 11. - 13. týždni tehotenstva a riziko preeklampsie

Preeklampsia (PE) je špecifický stav u žien, ktorý sa vyznačuje vysokým krvným tlakom a známkami poškodenia iného orgánového systému, najčastejšie pečene a obličiek, ktorý zvyčajne začína po 20 týždňoch tehotenstva. Tieto dámy sú v budúcnosti a ďalších desaťročiach svojho života vystavené zvýšenému riziku srdcovo-cievnych chorôb a mozgových príhod. Pri diagnostike kardiovaskulárneho systému sa používajú tri hlavné parametre: centrálny aortálny systolický krvný tlak (central aortic systolic blood pressure, SBPao) a rýchlosť pulzných vĺn (PWV) a index zväčšenia (AIx).

 

Táto štúdia skúmala tehotné dámy, ktoré sa zúčastňujú ultrazvukového vyšetrenia v prvom trimestri v nemocnici University College Hospital a King’s College Hospital v Londýne. Na meranie SBPao, PWV a AIX sa použil Arteriograf v kontrolovanej miestnosti. Na základe výsledkov v skupine s preeklampsiou bolo vykázané zvýšenie  AIx, PWV a SBPao a SBPao bol najlepší z týchto indexov na predikciu PE .

 

Väčšina pôrodníkov bohužiaľ, vyšetruje periférny krvný tlak namiesto SBPao a meraní arteriálnej tuhosti, ktoré sú cennejšie. Pôrodníci by preto mali vo svojej praxi implementovať meranie arteriálnej tuhosti do svojich kontrolných postupov.

 

2. Augmentačný index a rýchlosť pulznej vlny pri normotenzných a predeklamptických tehotenstvách

 

Napriek pomerne vysokému výskytu preeklampsie nie sú jej dlhodobé účinky dobre známe. Cieľom predloženej štúdie bolo stanoviť normálne hodnoty AIx a PWV počas a po zdravom normotenznom tehotenstve porovnaním týchto hodnôt u pacientok s preeklampsiou.

 

AIx a PWV pacientok sa merali pomocou Arteriografu. Výsledky naznačujú, že preeklampsia má výrazný vplyv na AIx, ale zmeny v PWV po pôrode sú menej výrazné. Inými slovami, preeklampsia má malý vplyv na arteriálnu tuhosť, ktorá je hlavným prispievateľom k PWV, ale vedie k významnej vazokonstrikcii, ktorá priamo ovplyvňuje AIx. Toto zistenie naznačuje vyššie kardiovaskulárne riziko u pacientok, u ktorých sa vyskytla preeklampsia so skorým nástupom.

 

3. Arteriálna tuhosť umatky s hypertenziou v gravidíte a s malým novorodencom

pri porovnaní s gestačným vekom

 

Riziko kardiovaskulárnych chorôb v neskoršom živote je väčšie u žien, ktoré majú preeklampsiu alebo gestačnú hypertenziu. Niekoľko štúdií preukázalo, že PWV a AIx sú spoľahlivými parametrami s kardiovaskulárnymi prognostickými hodnotami. V tejto štúdii bola zameraná korelácia medzi arteriálnym stavom a závažnosťou hypertenznej poruchy tehotenstva (HDP) spolu s ďalšími klinickými obrazmi, ako je prevalencia malých novorodencov v porovnaní s gestačným vekom (small for gestational age ,SGA).

 

Ženy s preeklampsiou alebo gestačnou hypertenziou boli rozdelené do dvoch skupín: ženy s malým novorodencom v porovnaní s gestačným vekom (HDP so SGA) a ženy s primerane vyvinutým novorodencom. Pomocou Arteriografu sa z tlakovej vlny merali PWV aj AIx.

 

Výsledky ukázali, že ženy s HDP majú významne vyššie PWV a AIx aorty v porovnaní s normotenznými ženami. HDP osoby navyše s SGA mali významne vyššie upraviteľný ramenný a aortálny AIx.

 

Zo štúdie bol vyvodený záver, že SGA novorodenec bude pravdepodobne dôsledkom placentárnej hypoperfúzie pri preeklampsii, ktorá je následkom zníženia srdcového výdaja a vysokej vaskulárnej rezistencie. Preto by meranie AIx mohlo pomôcť identifikovať tie, ktoré sú najviac ohrozené narodením SGA a kardiovaskulárnymi chorobami v neskoršom veku.

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.