Kardiológia

Hodnotenie rizika CV a manažment hypertenzie sú jednou z najčastejších aktivít kardiológov.

Meranie arteriálnej tuhosti poskytuje silný a nezávislý marker na odhalenie vysokého CV rizika aj u tých osôb, ktorých rizikové skóre podľa tradičných rizikových faktoroch je hodnotené ako normálne alebo iba stredné riziko.

Je všeobecne známou skutočnosťou, že medzi antihypertenzívami je významný rozdiel pri znižovaní účinnosti centrálneho krvného tlaku a hodnôt parametrov arteriálnej tuhosti. Arteriograf poskytuje informácie o riziku opakovania sa udalostí

u tých pacientov, ktorí už prekonali infarkt myokardu (IM). Pomocou Arteriografu môžeme sledovať, ako je terapia účinná

a pomáha nájsť ideálnu individuálnu stratégiu znižovania krvného tlaku.

 

Použite Arteriograph na:

  Monitorovanie centrálnych účinkov antihypertenznej liečby

  Zlepšenie diagnostickej kvality chirurgického zákroku

  Zlepšenie účinnosti hodnotenia rizika u pacientov po IM

Vedecké publikácie Arteroskleróza

1. Oscilometricky meraná rýchlosť aortálnej pulznej vlny odhaľuje asymptomatickú karotidovú aterosklerózu u zdranlivo zdravého obyvateľstva stredného veku

V tejto štúdii sa stanovil  predpoklad, že existuje súvislosť medzi asymptomatickou karotídovou aterosklerózou (asymptomatic carotid atherosclerosis, ACA) a rýchlosťou aortálnej pulznej vlny (PWVao) v zdanlivo zdravej, normotenznej populácie stredného veku, čo môže odhaliť zvýšené kardiovaskulárne riziko. PWVao sa meralo oscilometrickou metódou (Arteriografom) a ACA sa hodnotilo ultrasonografiou krčnej tepny. Výsledok ukázal, že ACA bola prítomná u 22% prípadov. Pokiaľ ide o pohlavie, BMI, celkový cholesterol alebo srdcovú frekvenciu (HR) nie je rozdiel medzi osobami s ACA a bez ACA, Avšak vek, fajčenie, systolický krvný tlak (SBP) a PWVao v skupine s ACA v porovnaní s pacientmi s negatívnym výsledkom na ACA boli vyššie. Najdôležitejším zistením tejto štúdie je, že Arteriograf je schopný merať oscilometricky PWVao, ktorá sa ukázala ako nezávislý marker ACA. Veková závislosť PWVao meranej pomocou Arteriografu by mohla poskytnúť dôležitú správu, pretože väčšina skóre kardiovaskulárneho rizika je odvodená od veku.

2. Prognostická hodnota arteriálnej tuhosti pri systolickom zlyhaní srdca

Touto štúdiou bolo navrhnuté preskúmanie hodnoty arteriálnej tuhosti pre prognózu pacientov s pokročilým srdcovým zlyhaním (heart failure , HF). Štúdia sledovala 98 pacientov s diagnostikovaným srdcovým zlyhaním s ejekčnou frakciou ľavej komory menšou ako 35%. Parametre indexu augmentácie (AIx) a rýchlosti pulznej vlny (PWV) merané pomocou Arteriografu boli použité ako indikátory arteriálnej tuhosti. Hlavným zistením tejto štúdie je, že arteriálna tuhosť je silným prediktorom úmrtnosti na pokročilé HF,, nezávisle od ďalších prognostických premenných. Výsledky naznačujú, že meranie arteriálnej tuhosti je pohodlnou, lacnou a spoľahlivou metódou na predpovedanie úmrtnosti u pacientov s pokročilým HF. Túto metódu je možné navyše použiť u ambulantných pacientov s HF na optimalizáciu liečby a predchádzanie hospitalizácii.

3. Tuhosť aorty meraná novou oscilometrickou metódou nezávisle predpovedá

kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu: Štúdia na 4 146 osobách

V tejto štúdii boli pomocou Arteriografu merané parametre s prognostickou hodnotou, ako je rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao), meranej s použitím jedinej manžety na ramene, ktorá ukazuje, že táto metóda  s rovnakou presnosťou v porovnaní s meraním rýchlosti karotídovej-femorálnej pulznej vlny (cfPWV) aplanačnou tonometriou. je oveľa ľahšie aplikovateľná. Tuhosť aorty sa hodnotila u 4 146 osôb. Podrobnú anamnézu pacientov vrátane údajov o pulznom tlaku (pulse pressure, PP), trvaní ejekcie (ejection duration, ED), mužskom pohlaví, veku, sprievodnom kardiovaskulárnom ochorení a liečbe inhibítormi trombocytov, indexe telesnej hmotnosti (BMI), fajčení, srdcovej frekvencii (heart rate, HR), krvnom tlaku (blood pressure, BP), augmentačnom indexe (AIx), cukrovke a kardiovaskulárnej medikácii poskytol Maďarský národný fond zdravotného poistenia, ktorý vykonal nezávislú štatistickú analýzu. Výsledky ukázali, že PWVao je nezávislý na iných hlavných rizikových faktoroch, ktoré predpovedajú úmrtnosť a ďalších významných kardiovaskulárnych príhodách. Táto štúdia je dôležitá, pretože sa uskutočnila na veľkej skupine pacientov zúčastňujúcich sa zdravotného skríningu.  Táto štúdia záverom dokázala, že použitie jednoduchej metódy s oscilometrickou manžetou na hodnotenie tuhosti aorty môže uľahčiť hodnotenie rizika v bežnej klinickej praxi.

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.