Pediatria

Choroby, ako je cukrovka typu 2, ktoré sa kedysi vyskytovali iba u dospelých, sú v detskej

a dospievajúcej populácii z dôvodu stravovania a sedavého spôsobu života čoraz častejšie.

Uvedené okolnosti môžu mať nežiaduce kardiovaskulárne následky.

 

     Rýchlosť aortálnej pulznej vlny a meranie tuhosti tepny sú základnými parametrami na zhromažďovanie informácií

o vaskulárnom zdraví človeka. Je dobre známe, že ochrana a prevencia pred kardiovaskulárnymi rizikami

si vyžaduje sľubné nástroje na rozšírenie nášho chápania kardiovaskulárneho rizika u mladých ľudí.

 

Použite Arteriograph na:

  Meranie arteriálnej tuhosti, pretože poskytuje dôležité informácie o včasnom poškodení ciev aj u detskej populácie.
Keďže obezita, hypertenzia, hypercholesterianémia, cukrovka 1. typu sa vyskytujú v pediatrickej a adolescentnej populácii, toto meranie zohráva v tomto ohľade rozhodujúcu úlohu ako skríning včasnej asymptomatickej aterosklerózy, aj keď ho nie je možné zahájiť dostatočne včas.

Vedecké publikácie

1. Realizovateľnosť a charakteristiky merania arteriálnej tuhosti u detí predškolského veku

 

Jedným z rozhodujúcich prediktorov rozvoja kardiovaskulárnych chorôb je nepochybne „arteriálna tuhosť“, ktorú možno pozorovať aj u detí. Rýchlosť aortálnej pulznej vlny (PWVao) ako priamy marker a a index zväčšenia ( AIx) ako nepriamy marker poskytuje informácie o stave arteriálneho systému.

 

Táto kohortná štúdia sa uskutočnila skríningom medzi zdravými deťmi vo veku 3 až 4 roky v Holandsku. U deti sa meralo pomocou neinvazívneho oscilometrického  prístroja  Arteriograf, ktorý je schopný merať niekoľko parametrov, ako sú PWVao, SBPao a AIx. Na základe získaných výsledkov však bol AIx významne inverzne spojený s telesnou výškou; S vekom, pohlavím alebo (pôrodnou) hmotnosťou to súviselo nesignifikantne.

 

Meranie parametrov arteriálnej tuhosti pomocou Arteriografu v predškolskom veku je celkom praktická metóda, ktorú je možné použiť ako digitálny nástroj na prevenciu kardiovaskulárnych chorôb.

 

2. Vplyv výšky tela na zväčšenie aortálneho systolického tlaku a odraz vĺn v detstve

 

Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť dôvod zvýšeného indexu augmentácie (AIx) u detí, ktorý sa zvyčajne pozoruje u dospelých s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Osoby boli vyšetrené pomocou neinvazívneho, okluzívneho, oscilometrického zariadenia Arteriograf. Časové úseky medzi vrcholmi P1 a P2 sa rovnajú času cesty aortálnej tlakovej vlny od koreňa aorty po rozdvojenie a späť, označované ako RT, sa vypočítali pomocou softvéru.

 

Výsledky preukázali, že zvýšenie AIxao zistené v ranom detstve môže byť spôsobené iba kratšou RT v dôsledku kratšej dĺžky aorty, to znamená v dôsledku skorého návratu odrazenej systolickej pulznej vlny, v dôsledku čoho sa AIxao zvyšuje. Priemerné hodnoty PWVao sa v podstate nezmenili medzi 3. rokom a začiatkom puberty, rovnako u dievčat, ako aj u chlapcov.

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.